MYK Motosiklet Bakım Onarımcısı Sınav Detayları

Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

13UY0123-4-Motosiklet Bakım Onarımcısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 13UY0123-4-Motosiklet Bakım Onarımcısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program 13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı (Seviye-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

13UY0123-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

13UY0123-4/A2: Kalite Yönetim Sistemi

Seçmeli Birimler

13UY0123-4/B1: Araçta Arıza Tespiti Ve Onarım

13UY0123-4/B2: Araçta Periyodik Bakımlar

Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri

II. Alternatif: A1,A2,B1,B2.

III. Alternatif: A1,A2,B2

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Ön şart yoktur.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA Technic Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar :

Gerekli sayıda Araç

Çeşitli Anahtar Takımları

Araç İçi-Dışı Koruyucu Örtüler

Tezgahlar ve Malzeme Taşıma Arabası

Eğe Çeşitleri

Tel Fırça

Hava Tabancası

Temel El Aletleri

Termometre

Tornavida Takımları

Vakumlu ve ya manuel yağ boşaltma haznesi

Kompresör,şartlandırıcı

Hidrometre ,manometre

Lift ve ya kanal ,kriko

Yağdanlık

Matkap

Levye

Mengene

Torkmetre

Kumpas, Mikrometre

Gerekli sarf ve bakım malzemeleri ile yağ

Kişisel Koruyucu Donanımlar

10. Teorik Sınav:

A1, A2 ölçme ve değerlendirme sınavlarında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 10 soru sorulur, soru başına 1,5-2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.

B1, B2 ölçme ve değerlendirme sınavlarında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 10 soru sorulur, soru başına 1,5-2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

T1

60

10

1,5-2 dk

A2

Kalite Yönetim Sistemi

T1

60

10

1,5-2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Araçta Arıza Tespiti ve Onarımı

T1

60

10

1,5-2 dk

B2

Araçta Periyodik Bakımlar

T1

60

10

1,5-2 dk11. Performansa Dayalı Sınav:

A1 ve A2 yeterlilik birimlerinde adayların performans sınavı; gerçek iş ortamında, öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine ilişkin geliştirilmiş “uygulama kontrol listesi” ile yapılır.

Adayların bu yeterlilik birimi için hazırlanan “uygulama kontrol listesinde” yer alan adımların tamamından başarı göstermeleri gerekmektedir.

Bu birimin performansa dayalı sınavı yeterlilikte yer alan B1, B2 yeterlilik birimlerinin performansa dayalı sınavı ile birlikte uygulanır.

B1, B2 yeterlilik birimlerinde adayların performans sınavı (P1); gerçek iş ortamında, öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine ilişkin geliştirilmiş “uygulama kontrol listesi” ile yapılır. Performansa dayalı ölçme sınavı için adaya yeterlilik birimi ile ilgili bir uygulama yaptırılır.

Uygulama yaparken adayın performansı izlenir ve adayların bu yeterlilik birimi için hazırlanan “uygulama kontrol listesinde” yer alan adımların tamamından başarı göstermeleri gerekmektedir.

Performans sınavlarında süreye bağlı değerlendirme yapılır. Sınav materyallerinde belirtilen azami süre içinde sonuç alınması beklenir.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır.

- Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

- Sınavın teorik ya da performansa dayalı birim/bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

13. Sınav Yeri:

13.1 QA Technic’ in anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

12UMS0224-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye - 4 Ulusal Meslek Standardı

13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye - 4 Ulusal Yeterliliği

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA TECHNIC web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Motosiklet bakım onarım işine 24 aydan daha fazla ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporunun istenir.

18. Yeniden Belgelendirme:

a) 5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır.

b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA TECHNIC Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA TECHNIC’e iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikayetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA TECHNIC web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA TECHNIC’e teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA TECHNIC’e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret :

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar :

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

23.3 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.4 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.5 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.6 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA TECHNIC tarafından sağlanır.

23.7 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre QA TECHNIC tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde QA TECHNIC temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.


Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


13UY0123-4-Motosiklet Bakım Onarımcısı - Seviye (4) Formu İndir - Başvuru Formu Yükle