MYK Sıvacı Sınav Detayları

Sıvacı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

11UY0024-3-Sıvacı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 11UY0024-3-Sıvacı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

SIVACI SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

A2- Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Seçmeli Birimler

11UY0024-3/B1 Makine ile Sıva Yapılması

11UY0024-3/B2 Tesviye Betonu ve Şap Yapılması

11UY0024-3/B3 Hazır Elemanların Yerleştirilmesi3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Baret

Eldiven

Çelik Burunlu Ayakkabı

İş Elbisesi

Toz Maskesi

Numaralı Fosforlu Yelek

Koruyucu Gözlük

Lastik Çizme (Gerektiğinde)

İlk Yardım Çantası

İş Merdiveni

Şakül

Mastar(2m)

Metre

Su Terazisi

Sıvacı Küreği

Tirfir

Harc Teknesi (sac)

Ano Çıtası

Kürek

Kireç

Kum (0.3)

Mil

Rabitz Teli

El Arabası

Hortum Terazi

Elek

Sac Makası (rabitz teli için)

Köşeler İçin Mastar 2 mlik

Yangın Söndürme 2 kg lık

Takoz Fırça

Gönye

Çirpi İpi

Kanca (8lik demirden)

Mala Çeşitleri10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 10 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında ise 20 adet soru sorulur. 10 sorulu teorik sınavlarda 8 adedi, 20 sorulu teorik sınavlarda ise 16 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup geriye kalan sorular ise boşluk doldurmalı sorulardan oluşur. Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

T1

60

10

2 dk

A2

Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

T1

60

20

2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

B1, B2 ve B3 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve B1,B2 ve B3 seçmeli yeterlilik birimlerinin T1 sınavlarının her birinde 10 adet soru sorulur. 10 sorulu teorik sınavlarda 8 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup geriye kalan sorular ise boşluk doldurmalı sorulardan oluşur. Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

B1

Makine ile Sıva Yapılması

T1

60

10

2 dk

B2

Tesviye Betonu ve Şap Yapılması

T1

60

10

2 dk

B3

Hazır Elemanların Yerleştirilmesi

T1

60

10

2 dk11. Performansa Dayalı Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım

Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

P1

80

Uygulama


A2

Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

P1

80

Uygulama


SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

B1, B2 ve B3 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

B1

Makine ile Sıva Yapılması

P1

80

Uygulama


B2

Tesviye Betonu ve Şap Yapılması

P1

80

Uygulama


B3

Hazır Elemanların Yerleştirilmesi

P1

80

Uygulama
12. Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Sıvacı (Seviye3) Ulusal Yeterliliği (11UY0024-3) ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu birimlerin tamamından ve seçtiği seçmeli birimden başarılı olması gerekmektedir. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ in anlaşma yaptığı merkezler.

13.1Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

11UMS0135-3 Sıvacı seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

11UY0024 -3 Sıvacı seviye 3 Ulusal Yeterliliği15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Yeterlilik belgesinin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve belge 5 (beş) yıl süresince geçerlidir.

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.18. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Adaylar sınav giriş formlarını ve kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

23.2 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

23.3 QA AKADEMİ tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

23.4 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.5 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir. B grubu birimler seçmeli olup sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca belirtilir.

23.6 Adayın söz konusu birimden başarılı sayılabilmesi için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavların tamamından veya herhangi bir bölümünden/bölümlerinden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa üst üste başarısız olan adaylara sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili Ek 11UY0024-3/B1-1, Ek 11UY0024-3/B2-1 ve Ek 11UY0024-3/B3-1’lerde belirtilen süre ve içeriklerde mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

23.7 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.8 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.9Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.10Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.11Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-200 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 11UY0024-3 R02 Sıvacı

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-293 Sıvacı (11UY0024-3 R02) A1-A2 Uyg. Sınavı Kont. F.2

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


Sıvacı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 11UY0024-3-Sıvacı - Seviye (3)