MYK Metal Kesim Operatörü Sınav Detayları

Metal Kesim Operatörü Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

METAL KESİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün (Seviye 4), sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme-değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal sektöründe, metal kesim işlerinde çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.2. Zorunlu Birimler

12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme

12UY0084-4/B2 Lazer Kesim

12UY0084-4/B3 Plazma Kesim3. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A1 yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.4. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.5. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi6. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.7. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.8. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.9. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

10. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Anahtar takımları,

Avuç içi taşlama, Balyalama donanımı, Basınç düşürücü, Bilgisayar,

Gaz hortumları,

Gaz tüpleri,

Hava tabancası, İşkence Kompresör, Kontrol,

Hata/fire formları,

Lazer kesim makinesi, Levye,

Özel bağlama aparatları,

Plazma kesme tezgâhı, Sac kesme-dilimleme makinesi, Sac makası, Şartlandırıcı,

Markalama araçları11. Teorik Sınav:

(T1) Çoktan seçmeli yazılı sınav: Yeterlilik biriminde yer alan öğrenme çıktılarını kapsayan bilişsel ifadelerin ölçüleceği her biri eşit puanlı en az 4 soruluk bir sınav yapılır. Adaylar bu sınavdan en az % 60 oranında başarılı olmak zorundadır. Soru başına en fazla 1,5 dakika süre verilir. Bu yeterlilik biriminin uygulama gerektiren başarım ölçütleri, ilgili seçmeli yeterlilik birimlerinin performans sınavlarında ölçülür.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

T1

60

20

1,5 dkSEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Sac Kesme-Dilimleme

T1

60

10

1,5 dk

B2

Lazer Kesim

T1

60

10

1,5 dk

B3

Plazma Kesim

T1

60

10

1,5 dk12. Performansa Dayalı Sınav:

(P1) Beceri sınavı lazer kesime, plazma kesim, sac kesme dilimlemeyi esas teşkil eden bir imalat resmi dikkate alınarak gerçek imalat şartlarında yaptırılır. Beceri sınavının süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir.

(P1) beceri sınavında adayın kontrol listesindeki belirtilen her bir adımdan başarılı olması gerekir. Kontrol listesinin tüm öğrenme çıktılarını kapsamalıdır.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.13. Ölçme ve Değerlendirme

12UY0084-4 metal kesim operatörü seviye 4 Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu QA AKADEMİ merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu alan olan A1 ve seçmeli birimlerden başvurduğu alana ilişkin birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Adayın her iki sınavdan da başarılı olması beklenmektedir. Herhangi bir sınav türünden başarısız olan aday 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir. Devre elemanları adaylara verilecek veya ilan edilecek katalogdan seçilecektir.14. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.15. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

12UMS0237-4 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı

12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ (Seviye 4)

Ulusal Yeterlilik16. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.17. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.18. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Adayın gözetim performansı; belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında “PBM Mesleki Yetkinlik Başarım Formu” nun adayın çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması ile gerçekleşir


19. Yeniden Belgelendirme:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.20. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.21. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.22. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir23. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.24. Diğer Şartlar:

24.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

24.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.

24.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

24.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

24.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

24.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

24.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.25. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.26. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-218 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 12UY0084-4 R02 Metal Kesim Op

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-344 Metal Kesim Op. (12UY0084-4 R02) B1-B2-B3 Uyg. Sınavı Kont. F.

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


Metal Kesim Operatörü Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü - Seviye (4)