MYK Panel Kalıpçı Sınav Detayları

Panel Kalıpçı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

12UY0050-3-Panel Kalıpçı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 12UY0050-3-Panel Kalıpçı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 12UY0050-3 Panel Kalıpçı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

A2- Panel Kalıp Montaj İşlemleri

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Baret

Eldiven

Çelik Burunlu İş Ayakkabısı

İş Elbisesi

Numaralı reflektörlü yelek

Paraşüt tipi Emniyet Kemeri

Betoncu Gözlüğü

Koruyucu Gözlük

Çelik burunlu Lastik Çizme

Toz Maskesi

Kulaklık

H 20 kiriş(ızgara mahya takviye)2.50metre boyunda

Vida (tayrot vb .)

Daire testere(elektrikli)

Balyoz

Bulon-somun

Çekiç

Çelik Mala

Çivi Muhtelif

Çivi Önlüğü

El Testeresi (Pala)

Elektrikli Matkap

Seyyar kablo(10-15-20 m)

Su terazisi

Gönye

Ayarlanabilir kolon kuşağı

Ayarlanabilir köşe gönyesi

Çift kollu payanda takımı

Deve boynu

Kalıp yağlama rulosu

Hortum Terazisi

Boyalı çırpı İpi

İskele Elemanları

Kalem

Kazma

Kelebek Somun

Kereste(5*10*300)

Keser

Kürek

Manila (Manivela) 1 m lik

Metre

Panel Kalıp Elemanları(playwood)

Spatula

Panel kalıp ek ve birleştirme elemanları

Şakül10. Teorik Sınav:

A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1, A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise T1 adlı yazılı yapılandırılmış sözlü bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1-T1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 5 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin A2-T1 sınavında ise 14 adet soru sorulur. Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip iki birimdeki soruların toplam değeri 100 puandır. Adayın teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

T1

60

5

2 dk

A2

Panel Kalıp Montaj İşlemleri

T1

60

14

2 dk11. Performansa Dayalı Sınav:

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. P2 sınavının sınav süresi 270 dakikadır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.ZZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

AA2

Panel Kalıp Montaj İşlemleri

P2

80

Uygulama

27012. Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu QA AKADEMİ merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ in anlaşma yaptığı merkezler.

13.1Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

11UMS0176-3 Panel Kalıpçı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

12UY0050-3 Panel Kalıpçı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve belge 5 (beş) yıl süresince geçerlidir.18. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili QA AKADEMİ’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumun da belge sahibi 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.)

sunmak,

Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.

23.3Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

23.4Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.5Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.6Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.7Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

23.8Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre QA AKADEMİ tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde QA AKADEMİ temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-197 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 12UY0050-3 R01 Panel Kalıpçı

·FR-276 İnşaat Yeterlilikleri T2 Mülakat Sınavı Soru Formu

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-513 Panel Kalıpçı (12UY0050-3 R01) A1-A2 Uyg. Sınavı Değerlendirme Formu

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


Panel Kalıpçı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 12UY0050-3-Panel Kalıpçı - Seviye (3)