Sınavlara İlişkin Şartlar

Sınavlara İlişkin Şartlar

SINAVLARA BAŞVURU
 
Belgelendirme başvuruları “Personel Belgelendirme Talep Formu” ile QA TECHNIC’ e yapılır.

Başvuru yapmak istediğiniz alanda gereken şartları öğrenmek için sağda verilen linkte başvuru yapmak istediğiniz mesleğe tıklayınız http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/

“Personel Belgelendirme Talep Formu” na ulaşmak için tıklayınız http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/basvuru-124/

Form, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak QA TECHNIC’e elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırılabilir. E-mail ve faks yoluyla iletilen başvuru formu ve ekleri en geç sınav günü ıslak imzalı olarak QA TECHNIC’ E teslim edilmelidir. Ayrıca web sitemiz üzerinden başvuru alanındaki formu indir butonu tıklanıp form indirildikten sonra başvuru formunu yükle alanına doldurulan form yüklenerek de başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru info@qatechnic.com ve mykbasvuru@qatechnic.com mailleri üzerinden PBM koordinatörüne ulaşır.

QA TECHNIC’ e ulaşan “Personel Belgelendirme Talep Formu” Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu’ na iletilir. Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü, talebi inceler ve en geç 7 iş günü içerisinde belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir. Belgelendirmenin yapılmayacağı kararı verilirse, başvuru sahibine yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

Adayların dil ve/veya yeterliksizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaç bildirmiş olması durumunda (örneğin, bedensel engelliler vb. için gerekli olan gereksinimler) başvuru değerlendirmesinde PBM koordinatörü bu meslekte bu özel durumun kabul edilebilir olup olmadığına dair teknik uzmandan veya karar vericiden destek alır. Alınan desteğe rağmen PBM koordinatörü veya karar vericinin yeterli değerlendirme yapamadığı durumlarda adayın işyeri hekiminden o mesleği yapabileceğine dair onay yazısı istenir.

Başvuru sahipleri “Personel Belgelendirme Talep Formu” nun ekinde aşağıdaki belgeleri de QA TECHNIC’ e sunmalıdır:

 • Öğrenim Belgesi (Diploma)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf
 • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge (http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/ucret-tablosu-126/ linkinden ücretlere ulaşabilirsiniz)
 • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

 Adaylar gerekli evraklar bilgisine http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirler

SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASI

İşsizlik sigortası fonu tarafından verilen Sınav ve Belge ücreti desteğinden yararlanabilmek için sınav ücreti ALBERK QA TECHNIC hesabına yatırılırken dekontun “AÇIKLAMA” kısmına kişisel başvurularda ad soyad ve MYK sınav ücreti ibaresi yazılacaktır.

Şirketlerin personelleri için başvurusunda toplu ücret yatırılabilir ancak dekontun açıklama kısmına “……. Adet personelin adlarına ve avanslarından MYK sınav ücretleri” yazılmalıdır ve katılacak …. Adet personelin ad-soyad, meslek ibarelerinin bulunduğu kaşeli imzalı liste verecektir. (Teşvikten yararlanmak isteyerek başvuran kişiler için şirketlere fatura düzenlenmez, Bu durum için fatura başvuran adayın kendisine düzenlenmektedir.)

SINAVLARIN PLANLANMASI VE DUYURULMASI

Sınavların planlanması ve organizasyonu Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü tarafından yapılır. Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü, sınav tarihlerini belirler ve sınav takvimini oluşturur. Oluşturulan sınav takvimi internet sitesinde http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/sinav-takvimi-128/ linkinde ilgili taraflara ilan edilir.

İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak “Sınava Katılacak Aday Listesi” ne kaydedilir.

BİRİM BİRLEŞTİRME

Eğer aday ilgili MYK Ulusal Yeterlilik mesleğinin birçok biriminden başarılı olmuş ve son bir ya da iki birimden QA TECHNIC’ e başvuruda bulunmuşsa, QA TECHNIC’ de bahsi geçen son birim/birimlerden de başarılı olması durumunda birim birleştirme yapabilir. Ancak aday bir birimi oluşturan sınav türlerine QA TECHNIC de girmek zorundadır.

QA TECHNIC başvuru esnasında adayların daha önce sınava katılıp katılmadığını ve geçerlilik süresi devam eden birim başarıları olup olmadığını sorgulamakla yükümlüdür

Yeterlilik belgesini son olarak QA TECHNIC hazırlar ve tüm gözetim faaliyetlerini QA TECHNIC gerçekleştirir.


SINAVLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Sınavlar, “Sınav Prosedürü” ne uygun olarak, belirlenmiş sınav yapıcılar ve gözetmenler tarafından gerçekleştirilir. Sınavların gerçekleştirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz

Tüm sınavlar, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü tarafından uygun görülen kontenjan sağlandığında yapılır; kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü’ nün bilgisi dahilinde, Genel Müdür’ ün onayıyla, kontenjan sağlanamadığında ( 3 katılımcıdan daha az başvurunun olması yetersiz kontenjan olarak kabul edilir) yada mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan sınavlar için düzenlenecek olan sınavın tarih ve saati bir sonraki sınava aktarılır.

Başvuru esnasında 3 kişi üzerinde başvuru alınması sebebi ile açılmış olan sınavlarda sınav günü katılımcı sayısının 3 ‘in altında kalması durumunda ise tutanak ile sınav gerçekleştirilir.

Başvuru sayısının az olduğu mesleklerde bu sayı 1 kişi olarak kabul edilir.

Sınava başvuru yapmış, başvurusu kabul edilmiş ve parasını ödemiş olan adayın mücbir sebeplerden dolayı sınava girememesi durumunda; sonraki sınava katılma hakkı vardır

Sınavlar, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü tarafından soru bankalarından seçilen sorulardan oluşmaktadır.

QA TECHNIC, kesinlikle sorularını kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşmaz ve sorularının telif haklarını saklı tutar.

SINAVIN DURDURULMASI

Personel belgelendirme sınavları esnasında, can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespiti halinde, sınava son verilebilir. Ayrıca sınavlarının yapılması esnasında sınav güvenliğini doğrudan etkileyebilecek uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, sınav faaliyeti sonlandırılabilir.

BELGELENDİRME KARARININ VERİLMESİ

Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu, kendisine teslim edilen Sınav sonuçları ve sınavlarla ilgili dokümanları düzenleyerek dosya halinde belgelendirme sürecinde yer almamış kişilerden seçilmiş ve ilgili belgelendirme programı için atanmış olan Karar Verici’ ye iletir. Karar Verici, ilgili belgelendirme programı gerekliliklerine göre değerlendirir ve aldığı kararı “Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ne kaydeder. Liste, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu’ na iletilir ve Karar Verici tarafından alınan karara uygun olarak işlemler yapılır

BELGELENDİRME KARARINA İTİRAZ

Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir. İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren  5  (beş) gün içerisinde yapılabilir. QA TECHNIC’ e ulaşan itirazlar http://www.qameslekiyeterlilik.com/sinav/itiraz/ linkinde bulunan “Şikayet ve İtirazların Yönetimi Prosedürü” ne uygun olarak işlem görür.

BELGELERİN HAZIRLANMASI VE TESLİMİ

Adaylar, belgelendirme karar ile ilgili internet sitesinden bilgilendirilir. Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, QA TECHNIC Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve belgeler, belge sahiplerine elden veya kargo yolu ile teslim edilir.
 
Belgenin geçerliliği internet sitesinden sorgulanabilir

BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgelerin geçerlilik süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz
 
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK TALEBİ
 
Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması ile birlikte belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla birlikte QA TECHNIC’ e bildirmesi durumunda, belge ücreti alınarak belge üzerinde değişiklikler yapılarak belge yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez, belgeye revizyon numarası verilir. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi QA TECHNIC’ e iade ettikten sonra teslim edilir.

SINAVLARDA BAŞARISIZ OLUNMASI VE SINAV TEKRARI

Sınav sonucunda başarısız olan adaylar, bir yıl içinde sadece başarısız oldukları birimlerden sınava girerek başarılı olmaları halinde belgelendirilebilirler. Bir yıl içinde girecekleri bu  sınavlardan iki sefer için sınav ücreti alınmaz. Bu sınavda da başarısız olan adayların yeniden sınava girebilmeleri için ilgili Ulusal Yeterlilikte ön görülen süre içinde yeniden ücret ödemeksizin tekrar sınava girebilirler.

GÖZETİM

QA TECHNIC, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur.

 
Belgeli personel, gözetim ile ilgili istenilen kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında QA TECHNIC’ e sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır.

 
Belgeli personel, gözetim kanıtlarını eksik sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için QA TECHNIC tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi 6 aydır. Bu süre içinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.

 
Gözetimler  ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz
 
YENİDEN BELGELENDİRME

Belge yenileme başvurusu

Başvuru sahibi, ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini QA TECHNIC’in web sitesinde belirtilmiş olan hesap numarasına öder. Web sitemizde yayınlanan ilgili belgelendirme programında, yeniden belgelendirme başvuru esnasında istenen evrakları mevcuttur. Bu evrakların mail veya kargo ile firmamıza ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar. Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi Kurum tarafından belirlenir.

Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

QA TECHNIC belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu sms veya e-posta ile bildirir.  İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda QA TECHNIC’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz. Bilgilerin kişilere ulaştırıldığına dair kayıtlar arşiv de saklanır

Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının QA TECHNIC’e ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde QA TECHNIC, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini iletir.

Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme

QA TECHNIC, başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu ilgili belgelendirme programları çerçevesinde değerlendirir. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde QA TECHNIC başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

QA TECHNIC, kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır

Sınavla belge yenileme

QA TECHNIC, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.

Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda QA TECHNIC başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna bildirmelidir.

QA TECHNIC, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili belgelendirme programları çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için QA TECHNIC belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a yine QA TECHNIC’te girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur.

Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı QA TECHNIC tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı QA TECHNIC tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir. 

 
Yeniden belgelendirme  ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

 • Belgelendirilmiş kişinin “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve/veya QA TECHNIC belge ve logolarının yanlış kullanılması
 • Belgeli kişinin kendi talebi ile askıya alınması

 
QA TECHNIC, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde QA TECHNIC’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda, kayıp ilanını bir dilekçe ile QA TECHNIC’ e bildirmesi istenir.

 
Askıya alınma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca QA TECHNIC’ in her türlü hakkı saklıdır. QA TECHNIC, belgenin askıya alınması ile ilgili kararlar, internet sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

 
BELGENİN İPTAL EDİLMESİ

 
Belgenin iptali aşağıdaki nedenlere olabilir:

 • Belgelendirilen kişinin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Belgelendirilen kişinin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak QA TECHNIC’ i eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

Belgelendirilen kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,

Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

 Belgeli kişinin kendi talebi ile belgenin iptal edilmesi

 
Karar Verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, “Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ne kaydedilir ve söz konusu kişi bilgilendirilir. Durum “Personel Belgelendirme Belge Takip Listesi” ne de kaydedilir.

QA TECHNIC, belgenin iptali kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin iptali kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde QA TECHNIC’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle kişi yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile QA TECHNIC’ e bildirmesi istenir.

Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvuruda bulunduğunda ilk belgelendirme başvuru prosesi uygulanır.

ULUSAL YETERLİLİKLERDE DEĞİŞİKLİKLER

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.
 
BİRİM BAŞARI BELGESİ

 Adayın talep etmesi halinde Birim Başarı Belgesi düzenlenebilir. Birim başarı belgesi, adayın sadece başarılı olduğu birimler için QA TECHNIC tarafından düzenlenir.

SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNDE USULSÜZLÜK VE SAHTECİLİK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ADAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Alberk QA Technic  gibi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülen sınav ve belgelendirme süreçlerinde;

A) Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine imkân sağladığı,

B) Başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağladığı,

C) Belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunduğu

Tespit edilen kişiler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

1. Alberk QA Technic; bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. İlgili adayların sınavlarını ve belgelerini iptal eder.

2. Bu kişiler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Kurum tarafından diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Kurum, söz konusu kişilerin belirtilen süre boyunca herhangi bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından aday olarak MYK Web Portalına bildirilmesine izin vermez.