Tek Nokta Başvuru

Tek Nokta Başvuru

MESLEKİ YETERLİLİK TEK NOKTA BAŞVURUSU VE BELGELENDİRME

Tek Nokta Başvurusu, adayın ilgili mesleki yeterlilik belgesi alması için gerekli sınav ücretinin işvereni veya üçüncü kişi tarafından karşılandığı başvurudur.
Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilir. 10 kişinin aynı ulusal yeterliliğin sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır (örneğin 5 kişi Çelik Kaynakçısı, 5 kişi Makine Bakımcı; 8 kişi Seramik Karo Kaplamacısı, 2 kişi Su Yalıtımcısı).

Tek Nokta Başvuruları iki şekilde gerçekleştirilir.

a) Tek Nokta Başvurusu (Peşin)  
1) Sınav ücretleri (MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde) adayların işvereni tarafından peşin olarak ödenir.
2) İşveren (üçüncü kişi veya kuruluş) sınava girecek tüm adaylar için belirlenen ücret tutarını Alberk QA Technic banka hesap numarası üzerinden yatırır.
3) Alberk QA Technic sınav programlarını belirleyerek adaylara bildirir ve sınavları bu plan çerçevesinde gerçekleştirir.
4) Belgelendirme kararının akabinde teşvikten yararlanma hakkı kazanan adayların sınav ücretleri ALBERK QA TECHNIC tarafından (Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limitler dâhilinde) işverene olarak iade edilir.

b) Tek Nokta Başvurusu (Teminat Gösterilmesi Suretiyle)
1) Sınav ücretleri (MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde) adayların işvereni tarafından tek nokta başvurusunda belirtilen sınav ücretine karşılık teminat göstererek (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler teminat olarak gösterilebilir.) ödenir.
2) Alberk QA Technic sınav programlarını belirleyerek adaylara bildirir ve sınavları bu plan çerçevesinde gerçekleştirir.
3) Belgelendirme kararı alındıktan sonra Alberk QA Technic ilgili teminatı işverene iade eder.  

Notlar:
  • Teminat tutarı üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacak toplam sınav ücreti tutarından düşük olamaz.  
  • Teminat süresi ilk başvuru tarihinden itibaren bir yıldan az olamaz.
  • Ücretsiz sınav haklarının tümünü kullanmış ancak belge almaya hak kazanamamış kişilerin sınav ücretleri ile Bakanlar Kurulu ücret tarifesinin üstünde kalması nedeniyle geri ödenemeyen sınav ücret farkları üçüncü kişi veya kuruluş tarafından Alberk QA Technic’e ödenir. Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından söz konusu ödemelerin yapılmaması halinde ilgili teminat Alberk QA Technic tarafından irat kaydedilir. Alberk QA Technic’in alacağı bedel mahsup edildikten sonra kalan tutar üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilir.
  • Başvuru listesinde yer alan adaylardan bir kısmının sınavlarda başarılı olması halinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından ekte formatı yer alan “EK-2 Üçüncü Kişi veya Kuruluş Kısmi Ödeme Muvafakatnamesi” imzalanır.  
  • Teminatın Alberk QA Technic tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilmesi durumunda ekte formatı yer alan ve üçüncü kişi veya kuruluş tarafından imzalanmış “EK-3 Üçüncü Kişi veya Kuruluş Muvafakatnamesi” YBK kayıtlarında muhafaza edilir. Muvafakatname Alberk QA Technic tarafından MYK Web Portalına bildirilir. Teminatın alınması ve iadesine ilişkin tüm kayıtlar sınav kayıtlarının muhafaza edilmesi gereken süre boyunca Alberk QA Technic kayıtlarında saklanır.      

Tek Nokta Başvuru Formunun (EK-1) ıslak imzalı halini, her aday için doldurulmuş ilgili başvuru formunun ıslak imzalı halini, her aday için bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu (ve ilgili belgelendirme programında belirtilen diğer başvuru evraklarını) Alberk QA Technic Sınav ve Belgelendirme Şartlarına uygun olarak teslim ediniz.

Tek Nokta Başvuru Formuna (EK-1) ulaşmak için tıklayınız .
Kısmi Muvafakatnameye (EK-2) ulaşmak için tıklayınız .
Muvafakatnameye (EK-3) ulaşmak için tıklayınız .

Tek nokta başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Usul ve Esaslar
Sınav ve Belgelendirme

EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu Form No:
Üçüncü Kişi veya Kuruluşa İlişkin Bilgiler
Üçüncü Kişi veya Kuruluş Adı:
Üçüncü Kişi veya Kuruluşun Ticari Unvanı:
Teşvik Ödemesinin Gerçekleşeceği Hesaba İlişkin Bilgiler
Ödeme Yapılan YBK:
YBK IBAN No:
Ödemeye İlişkin Bilgiler
Ödeme Türü:
Peşin Teminat İle
Ödenen Tutar: TL Teminat Türü:
Ödeme Yapan Üçüncü Kişi veya Kuruluş IBAN No: TR Teminat Tutarı: TL
Sınavlara İlişkin Bilgiler
Sınava Girecek Kişi Sayısı:
Sınava Girecek Kişi Bilgileri: (Sınava girecek kişilerin ad ve soyadları, TC Kimlik No’ları, hangi ulusal yeterliliklerden sınava girecekleri belirtilmelidir. Form ekinde liste olarak da sunulabilir.)
Adı Soyadı TCKN Sınavı Gireceği Ulusal Yeterliliğin Adı ve Kodu Ulusal Yeterlilik Sınav Ücreti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Toplam TL
 
T.C.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunuzdan yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum(uz) kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme hizmeti almak ve “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında tek nokta başvurusu ile teşvikten yararlanmak istiyorum/istiyoruz.

İşbu başvuru formundaki bilgilerin doğru olduğunu, yukarıda bilgileri sunulan adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerin mensubu olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarını temsil ettiğimi(zi), beyan ettiğim(iz) bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgileri ivedilikle başvuru yaptığım(ız) YBK’ye bildireceğimi(zi), söz konusu bilgilerin MYK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabileceğini, yapılacak inceleme sonucunda beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi durumunda doğacak cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi(zi) beyan ve taahhüt ederim/ederiz.


Bilgilerine arz ederim/ederiz. Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin
Adı Soyadı:
İmzası:
Firma Kaşesi: