MYK Sınav Detayları

Mesleki Yeterlilik Sınavı

Asansör Periyodik Muayene Elemanı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. Asansör Periyodik Muayene Elemanı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

ASANSÖR PERİYODİK MUAYENE PERSONELİ PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu programın amacı; Asansör periyodik muayene elemanının, 15/7/2015 tarihli ve 29417 mükerrer 2 nci sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Asansör Periyodik ' Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) kapsamında belgelendirilmek üzere ilgili tebliğde açıklanan eğitime, yeterliliğe, bilgi düzeyine, bilgi-beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmektir veya yeniden belgelendirmektedir.

2. Zorunlu Birimler

-

Seçmeli Birimler

-

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

- Başvuru sahibi muayene elemanının makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya elektronik-haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması gerekir.

-Aşağıda belirtilen kapsamlarda toplamda 32 saatlik eğitime katılım sağlamış olması gerekir

-Yazılı sınav başarı belgesine sahip olması gerekmektedir.

EGITIMIN ADI EĞİTİMİNSÜRESİ
Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO [EC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi' İçin Şartlar 4 Saat
Mevzuat Eğitimi(Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı ve benzerleri.) 6 Saat
Kontrol Listeleri EğitimiElektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi (4 Saat)Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi (4 Saat) 8 Saat
Standart Eğitimi(TS EN 8l-l +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58,TS EN 81-20, TS EN 8l-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar) 8 Saat
Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama ve benzerleri.) 2,5 Saat
Temel Hidrolik Eğitimi 1 saat
Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi 0,5 Saat
Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 1 saat
Muayene Elemanının Davranışı ve Mesleki Etiği Eğitimi 1 saat

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Diploma

- Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Yazılı Sınav Başarı Belgesi ( Asansör Periyodik Muayene Personeli Aday Belgesi)

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

-Asansör Periyodik Muayene Katılım Takip ve Onay Formu

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

1- Belgelendirme: En az 100 adet muayene katılım ispatı +Uygulama Sınavı

2-Gözetim: En az 60 adet muayene yaptığını ispatlar. Sınav Yok

3- Yeniden Belgelendirme: Eğitim (belgelendirme şartlarında değişiklik olmaması durumunda asgari 2 günlük (Mevzuat ve standart eğitimi), belgelendirme şartlarında değişiklik olması durumunda ise söz

konusu değişikliğin içeriğine bağlı olarak 2 ilâ 4 gün arasında planlanan belge yenileme eğitimi+ Teorik Sınav + mevzuatlarda değişiklik olur ise uygulama sınavı +en az 100 adet muayene ispatı

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Kumpas

Alçak gerilim dedektörü

Lüksmetre,

Pensampermetre /Pensmultimetre

Kuvvet ölçer

Şeritmetre,

Üçgen anahtar,

el feneri,

Kişisel koruyucu donanımlar.

Klemens tornavidası

Pense / Kargaburun

Anahtar takımı

Alyan anahtar takımı

10. Teorik Sınav:

(T1) 30 sorudan oluşan 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. Ayrıca (T2) 4 sorudan oluşan görsel soru sorulacaktır. Sorulara göre puan dağılımı aşağıda mevcuttur. Soruların/cevapların toplam değeri 100 (Yüz) puandır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 (Yetmiş) puan alması gerekir. Sınavın toplam süresi 90 dakikadır.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Soru Sayısı

Toplam

Puanı

Sınav Süresi (Toplam)

Akreditasyon Standardı Eğitimi

(TS EN ISO [EC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının işlerimi için Şartlar)

T1

2

4

90 dk

Mevzuat Eğitimi

(Asansör Yönetmeliği, Asansör Periyodik Kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı Ve benzeri.)

T1

8

16

90 dk

Kontrol Listeleri ve Standart Eğitimi

(TS EN 8l-l +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58,TS EN 81-20, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)

T1

16

32

90 dk

Temel Elektrik ve Hidrolik Eğitimi

T1

2

4

90 dk

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

T1

2

4

90 dk

Görseller (Kontrol listeleri ve standartlar

(TS EN 8l-l +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58,TS EN 81-20, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)

T2

4

40

90 dk

11. Performansa Dayalı Sınav:

((P1) Başarım ölçütleri performans sınavıyla ölçülüp değerlendirilecektir. Sınav sahada/gerçek ortamda veya sınav merkezinde yapılır. Adayın başarım ölçütlerindeki yeterliliklerini ölçme, değerlendirme ve kayıt altına alma işlemi Değerlendirme Tablosu / Kontrol Listesi üzerinden yapılır. Performans sınavı için adaya verilecek süre hazırlanan kontrol listesine uygun olarak ve kontrol listesinde yer alan adımlar göz önünde bulundurularak belirlenir. 1 adayın sınav süresi en fazla 2 saat olarak belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. Puan dağılımı aşağıdaki gibidir;

ELEKTRİK TAHRİKLİASANSÖRLER İÇİN HİDROLİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN
ETİKET TÜRÜ KIRMIZI SARI KIRMIZI SARI
KONTROL MADDESİ SAYISI 26 24 24 26
PUANI 2 2 2 5
PUAN DEĞERİ 52 48 48 52
TOPLAM PUAN DEĞERİ 100 100

12. Ölçme ve Değerlendirme

(T1-T2) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Yeniden belgelendirme sürecinde yazılı sınavdan başarı belgesi almış bir personel uygulama sınavına 18 ay içerisinde herhangi bir zamanda girebilir.

13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin sınav merkezleri veya ilgili mevzuat gereği tüm yasal tedbirlerin alındığı ve sorumlusu ile sözleşme yapıldığı asansör/asansörlerde gerçekleştirilir

13.2 Sınav QA AKADEMİ’ nin sınav merkezleri harici bir sözleşmeli alanda yapılacak ise malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, QA AKADEMİ’ nin sınav merkezleri harici bir sözleşmeli alanda yapılacak olması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 01.08.2016 tarih ve 29788 sayılı resmi gazetede yayınladığı “Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliği (SGM: 2016/18)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 01.08.2016 tarih ve 29788 sayılı resmi gazetede yayınladığı “Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliği (SGM: 2016/18)

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

-Muayene elemanı başarı belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. (5 yıl içerisinde en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağlaması şartı ile)

-Belge düzenleme tarihi itibarıyla ikinci yılın sonunda gözetim faaliyeti gerçekleştirilir. Belgeli muayene elemanının, belge düzenleme tarihi itibarıyla gözetim tarihine kadar geçen süre içerisinde en az 60 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını QA AKADEMİ’ ye ispatlaması gerekir

-Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan, belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle gözetimi yapılamayan veya belge düzenleme tarihi ile gözetime kadar geçen sürede en az 20 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını ispatlayamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

18. Yeniden Belgelendirme:

Belgeli muayene elemanının, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:20l5/24)’in 9 uncu maddesi dördüncü fıkrası gereği 5 yıl içerisinde en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını ispatlaması ve yazılı sınavdan başarılı olması durumunda sahip olduğu Muayene Elemanı Başarı Belgesinin geçerlilik süresi yenilenir.

İlgili mevzuatta ve/veya standartlarda herhangi bir değişiklik söz konusu ise belge yenileme aşamasında muayene elemanı uygulamalı sınava yeniden tabi tutulur. Aksi takdirde belge yenileme başvurusu yapan muayene elemanı uygulamalı sınava alınmaz. Geçekleştirilmesi durumunda uygulamalı sınav her bir belge yenileme aşamasında bir öncekine göre farklı tahrik sistemi ile tanımlanan asansör üzerinde yapılır. Yazılı sınav başarı belgesinin geçerliliği 18 aydır.

Belge sahibi muayene elemanı belge yenileme başvurusunu, belge en son geçerlilik tarihinden 3 ay önce QA AKADEMİ’ ye yapar.

Muayene Elemanı Başarı Belgesi süresinin bitiminden önce yeniden belgelendirme şartlarını karşılayarak yeniden belgelendirme geçişini sağlayamayan muayene elemanı tüm haklarını kaybeder. Bu durumda başvuru sahibi yeniden ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlamak zorundadır.

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

-Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir.

-Muayene Elemanı Başarı Belgesi düzenleme tarihi itibarıyla gözetime kadar geçen sürede her yıl için en az 20 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını belgelendirme kuruluşuna ispatlayamayan muayene elemanının belgesi 60 işgünü süre ile askıya alınır. Bu süre sonunda söz konusu katılımın ispatlanamaması durumunda belge geri çekilir.

- Muayene Elemanı Başarı Belgesi sahibi olan muayene elemanının belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde ya da muayene elemanı hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde Bakanlık veya ilgili mahkemelerce bir karar alındığında ya da muayene elemanının kendi talebiyle ya da söz konusu belge üzerinde oynandığının tespiti durumunda QA AKADEMİ tarafından Muayene Elemanı Başarı Belgesi geri çekilir.

-Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Yazılı sınav neticesinde başarı sağlayamayan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına eğitime katılım sağlamadan 18 ay içerisinde bir kez daha yazılı sınava girme hakkı verilir

Uygulama sınavında başarılı olamayan muayene elemanı veya muayene eleman adayının söz konusu belgelendirme için yeniden başvuru yapması gerekir.

23.3 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.4 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.5 Sınavlar kamera ile kayıt altına alınır.

23.6 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.


Mesleki Yeterlilik Sınavı


Asansör Periyodik Muayene Elemanı - Formu İndir - Başvuru Formu Yükle