MYK Direnç Kaynak Ayarcısı Sınav Detayları

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

11UY0015-4-Direnç Kaynak Ayarcısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 11UY0015-4-Direnç Kaynak Ayarcısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, EN ISO14732: Kaynak Operatörleri/ 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı

11UY0015-4/B2 Direnç Dikiş Kaynağı

11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

- Okur yazar olması

- Sınav yapacak personel ile iletişim kurabilecek lisana sahip olması

- Fiziksel bir engelinin olmaması

- İlgili mevzuatlar kapsamında bilgi ve becerisi olması

- Kanuni çalışma yaş sınırını aşmış olması. (18)

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- pWPS Fotokopisi (gerektiğinde)

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA Technic Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar :

- Küçük el feneri, Büyüteç, Tel fırça, Keski, Çekiç, Kaynakçı çekici, Sarf malzemeler

- Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).

-Kaynak yöntemine uygun kaynak makinası

10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

· A1 zorunlu yeterlilik birimden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10 adet soru sorulur. Sorular QA TECHNIC soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavda başarılı olabilmesi için sınavdan en az 50 puan alması gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

A1

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

50

10

2 dkSEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

B1,B2 ve B3 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10’ar adet soru sorulur. Sorular QA TECHNIC soru bankasından rastlantısal olarak seçilir. Her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 50 puan alması gerekir.

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

B1

Direnç Nokta Kaynağı

T1

50

10

2 dk

B2

Direnç Dikiş Kaynağı

T1

50

10

2 dk

B6

Yüksek Frekans Direnç Kaynağı

T1

50

10

2 dk

11. Performansa Dayalı Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 yeterlilik birimi için performansa dayalı sınav uygulanmamaktadır.

SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

B1,B2 ve B3 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.

B1,B2 ve B3 seçmeli yeterlilik birimlerinin P1 adlı performansa dayalı her bir sınavında kaynak operatörü onaylanmış bir kaynak prosedür şartnamesi (WPS)’ ne uygun cihaz programlama uygulaması yaptırılır. Adayın kontrol listelerinde belirtilen her bir adımdan başarılı olması gerekir. Kontrol listeleri tüm öğrenme çıktılarını kapsamaktadır.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin sınavından başarılı olunması gerekir.

Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

13. Sınav Yeri:

13.1 QA Technic’ in anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve ALBERK Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

- Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları

Değerlendirme Standartları

- TS EN ISO 14732:Paragraf 4.2

11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Vericiler belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA TECHNIC web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Direnç Kaynak Ayarcısının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, 2 yıllık bir süre için geçerlidir. Belgenin geçerlilik süresi kaynak edilen deney parçasının gerekli deneyleri tatminkâr bir şekilde tamamladığı tarihte başlar. Bir Direnç Kaynak Ayarcısın yeterliliği, ilgili belgenin işveren/koordinatör tarafından 6 aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, 2 yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Direnç Kaynak Ayarcısının, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Direnç Kaynak Ayarcısının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Direnç Kaynak Ayarcısının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır.

Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilir. Gözetim sıklığı 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması ile yapılır.

18. Yeniden Belgelendirme:

Yeterlilik belgesi muayeneyi yapan QA TECHNIC tarafından 2 yıllık periyotlar halinde uzatılır. Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN 1418 madde 5’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılır.

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve QA TECHNIC Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA TECHNIC’e iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilmektedir. Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.

21. İtiraz ve Şikayetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA TECHNIC web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA TECHNIC’e teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile ALBERK tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)

Bu süreden sonraki itirazlarda ALBERK test parçalarını saklamayı garanti etmez.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA TECHNIC’e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret :

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar :

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır.

23.3 Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır.

23.4 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 2 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA TECHNIC tarafından sağlanır.

24. Programa spesifik şartlar :

24.1 SINAV TEKRARI

Sınav şartlarına göre personel belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.

Yeni bir sınav için minimum 1 hafta beklenir.

Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde belirlenir:

TS EN ISO 14732: Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin verilebilir.

1. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda ikinci bir denemeye izin verilmez

Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:

1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,

2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel sebep varsa.

Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar opsiyonel olarak uygun kalınlıkta parça kaynatıp sertifikalanabilirler.

Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez. Teorik ve pratik eğitim alması gerekir


Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


11UY0015-4-Direnç Kaynak Ayarcısı - Seviye (4) Formu İndir - Başvuru Formu Yükle