MYK Alüminyum Kaynakçısı Sınav Detayları

Alüminyum Kaynakçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

11UY0014-3-Alüminyum Kaynakçısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 11UY0014-3-Alüminyum Kaynakçısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

ALUMİNYUM KAYNAKÇISI REV-02 SEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI R02 belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.2. Zorunlu Birimler

A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

- Okur yazar olması

- Sınav yapacak personel ile iletişim kurabilecek lisana sahip olması

- Fiziksel bir engelinin olmaması

- İlgili mevzuatlar kapsamında bilgi ve becerisi olması

- Kanuni çalışma yaş sınırını aşmış olması.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- pWPS Fotokopisi (gerektiğinde)

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve QA AKADEMİ Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

-Küçük el feneri, Büyüteç, Tel fırça, Keski, Çekiç, Kaynak çekici, Sarf malzemeler

- Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).

- Kaynak yöntemine uygun kaynak makinası10. Teorik Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER TEORİK SINAVI

A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 1,5 dk. süre verilir. T1 sınav soruları QA AKADEMİ soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

A1

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

60

10

1,5 dk

SEÇMELİ BİRİMLER TEORİK SINAVI

Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

•Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 1,5 dk. süre verilir. T1 sınavı QA AKADEMİ soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.

•Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi

(soru başına)

B1

Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

T1

50

10

1 ,5 dk

B2

Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

T1

50

10

1,5 dk

11. Performansa Dayalı Sınav:

ZORUNLU BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

A1 yeterlilik birimi için performansa dayalı sınav uygulanmamaktadır.

SEÇMELİ BİRİMLER PERFORMANS SINAVI

B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-2 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. TS EN ISO 9606-2 standardı belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre belirtilen yol izlenerek sınav yapılır.

Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye

karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-2 Madde 6.4 e göre muayene edilir ve değerlendirilir, değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca yapılan numune ISO 10042’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğer eğme testi tercih edilecekse; eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3’mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görünen çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz ardı edilmelidir. (TS EN ISO 9606-2 madde 7)12. Ölçme ve Değerlendirme

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Rev.02 Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde dilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 ayı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-2’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.1 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve QA AKADEMİ Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

- Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için QA AKADEMİ personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standartları

Değerlendirme Standartları

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik

TS EN ISO 10042+AC

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Kaynakçı15. Belgelendirme

Uygulamalı sınav sonucu uygulamada kullanılan parçalar QA AKADEMİ’de teste tabi tutulduktan sonra Sınav Yapıcı tarafından Kırma Deney Raporu, Eğme Deney Raporu, Gözle Muayene Raporu düzenlenir. Parçalara ait test dışarıda yapılacaksa; test numunesi gönderme formu ile gönderilir. Uygulamada kullanılan materyaller, ilgili test merkezinin sonucuna tabi tutulur. Test sonuçları her aday için raporlanır.

Uygulamalı sınav sonuçları ilgili standarda göre değerlendirilir. T1 ve P1 sınav sonuçlarına göre Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

GEÇERLİLİK SÜRESİ

*Kaynakçının 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermediği durumda, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalıştığı zaman geçerlidir.

• Kaynakçı yeterlilik aldığı sınavın teknik koşullarına genel olarak uyumlu olmalıdır.

• Kaynakçının yapmış olduğu kaynaklar tahribatsız muayene yöntemleriyle devamlı olarak kontrol edilmelidir.

Yukarıda belirtilen şartlara uyulduğu takdirde, kaynakçı yeterlilik belgesi sertifikada belirtilen tarih itibariyle 2 yıl süreyle geçerli olur. 2 yılsonunda da tüm şartlar sağlanmış ise belge 2 yıl daha uzatılır. (Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.)

GÖZETİM SIKLIĞI

Belgelendirilen Alüminyum Kaynakçısının, 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.

Bu yazı veya bağımsız çalıştığına dair kanıt, kaynakçı tarafından QA AKADEMİ’ye elden teslim edilebilir, mail atılabilir, posta ya da kargo ile ulaştırılabilir.

Ayrıca QA AKADEMİ, Gözetim faaliyeti için değişik metotlar uygulanabilir.

·Kaynakçının çalıştığı iş yerinden gözetim zamanında, yazılı veya sözlü bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir.),

·Anket yapılması,

·Kaynakçı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması,

·Kaynakçı hakkındaki şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi metotlar uygulanabilir.

Adayın gözetimi ile ilgili bilgiler kayıt altına alınır.18. Yeniden Belgelendirme:

Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir.

Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez.

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda 2 yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikayetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile QA AKADEMİ tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)

Bu süreden sonraki itirazlarda ALBERK test parçalarını saklamayı garanti etmez.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret :

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar :

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır.

23.3 Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu birim geçerlilik süresi 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 ayı geçemez.

23.4 Sınavın herhangi bir briminden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçalarının üzerine -gizlilik ve güvenliği sağlamak açısından- Adayların TC kimlik numaralarından bir bilgisayar programı aracılığı ile otomatik olarak oluşturulan Aday No yazılır. Kayıt altına alınan test parçaları saklanmaz.

23.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.24. Programa Spesifik Şartlar :

24.1 GENEL SINAV ŞARTLARI

24.1.1İlave malzemeler, söz konusu kaynak yöntem ve pozisyonlarına uygundur.

24.1.2 Sınav parçasının boyutları standartlara uygun olarak hazırlanır.

24.1.3 Esas metal, ilave metal ve diğer yardımcı malzemeler standartlara veya imalatta kullanılan koşullara uyumludur.

24.1.4 Parçanın kaynak ağzı geometrisi ve kaynak parametrelerinin yeterlilik sınavı için kullanılan malzeme kalınlığı ve kaynak yöntemi gerçeğe en uygun olacak şekilde seçilerek, kaynakçının kaynak yönteminin belirtilen ayrıntılarını izlemesi sağlanır.

24.1.5 Sınav parçaları, sınav yapan ve adayın kontrolünde kodlanır.

24.1.6 Sınav parçasının kaynağı için gerekli süre, üretim anında gerekli olan süreye eşit olarak tanınır.

24.1.7 Kaynakçılar sınavı geçtikleri takdirde, aynı şekilde testteki kaynak tekniği ve hızları ile imalat ve montaj kaynaklarını da yapar.

24.1.8 Kaynakçının kapak pasosu hariç diğer pasolardaki küçük hataları taşlayarak veya imalatta kullanılan başka herhangi bir yöntemle düzeltmesine izin verilir. Bunun için, sınavı yapanın onayı olmalıdır.

24.2 KAYNAKÇILARIN SINIFLANDIRILMASI

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik sınavının amacı, kaynakçıların ilgili standartlara göre hazırlanmış olan kalifiye edilmiş bir “Kaynak Prosedür Şartnamesi” (WPS)’ ne göre kaynakları yapabileceklerinin kanıtlanmasıdır.

Kaynakçılar, ilgili standartlarda belirtilen malzeme grubuna yönelik olarak hazırlanmış sınav parçalarının yine standartlarda tanımlandığı şekilde hazırlanmış bir PB.F.11-19 WPS’ e uygun bir şekilde pozisyon, elektrot, akım, et kalınlığı, çap vb. parametreler dikkate alınarak sınav yapılması sonucu yapılacak tahribatlı/tahribatsız muayene ve/veya mekanik testlerden standartlara göre başarılı olması durumunda belgelendirilirler.

24.3 YETERLİLİK SINIFLARI

Belgelendirme için referans alınan standartlarda yeterlilik sınıfları belirtilmiştir. TS EN 9606-2, standardında ana değişkenler detaylı olarak anlatılmakla beraber ortak değişkenler aşağıdaki şekildedir;

a)Bir kaynak yönteminden diğer bir kaynak yöntemine veya kaynak yöntemleri kombinasyonuna geçişin olması,

b)Standartlarda öngörülen et kalınlık ve/veya çap aralığının değişmesi,

c)Malzeme değişikliği olması,

Yukarıdaki değişkenlerin oluşması durumlarda yeterlilik sınıfı değişeceğinden kaynakçı sınavı da değişir

24.4. SINAVIN GEÇERLİLİĞİ

TS EN 9606-2 Madde 7 Sınav Parçalarının kabul şartlarına göre değerlendirilir.

24.5. SINAVIN TEKRARLANMASI

TS EN 9606-2 standardı kuralları geçerli olacaktır.

Sınav şartlarına göre personel belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.

Yeni bir sınav için minimum 1 hafta beklenir.

Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde belirlenir:

TS EN ISO 9606-2: Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin verilebilir.

1. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda ikinci bir denemeye izin verilmez

Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:

1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,

2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel sebep varsa.

Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar opsiyonel olarak 10mm kalınlıkta parça kaynatıp sertifikalanabilirler.

Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez. Teorik ve pratik eğitim alması gerekir

24.6 –TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ TESTLER

EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip Tahribatlı test veya EN ISO 17020 akreditasyonuna sahip Tahribatsız test firmaları tarafından yaptırılacaktır.

- Eğer test parçaları başvuru sahibi tarafından belirlenen bir muayene kuruluşuna iletilmesi durumunda, QA AKADEMİ’yi bilgilendirilir ve isteğine bağlı olarak testlere nezaret edebilir.

- Tahritatlı ve Tahribatsız testlerde;

Cihazlarının kalibrasyonlarını

Personel yeterliliklerini (uygunluğunu)

Test parçalarının doğru isimlendirilmesini (NDT ve mekanik testler için)

Numunelerin boyutsal doğrulamalarını (mekanik testler için)

İlgili test parçasına ait raporlamanın doğrulanmasını kontrol edecektir.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-202 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- Kaynak Yeterlilikleri (P)

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-526 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı R-02 Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu

·FR-304 Alüminyum Kaynakçısı (11UY0014-3) Sertifika Eki

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


Alüminyum Kaynakçısı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 11UY0014-3-Alüminyum Kaynakçısı - Seviye (3)